Lovačko udruženje "Gornja Resava" Despotovac

Istorijat


Lovačko udruženje u Despotovcu osnovano je 1902.godine. Posle balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, nastavljene su prekinute aktnvnosti svih lovačkih udruženja.

Lovci iz Despotovca, kao i svi drugi bili su članovi Udruženja organizovanog u Savezu lovačkih udruženja u Beogradu.

Članska karta izdavana je "pod visokom zaštitom Nj.V. Kralja Petra Drugog. Na članskoj karti je bio odštampan lovački kalendar" na osnovu paragrafa 17. Zakona o lovu, donetog 5. decembra 1931. godine.

Kalendarom je tačno bilo određeno kada se mogla loviti "korisna divljač".

Lov na prepelice i prdavce bio je zabranjen od januara do jula, šljuke od kraja aprila do jula, divlje plovke, guske, golubove, grlice i barske ptice, od marta do početka juna, poljske jarebice od januara do avgusta, fazana od kraja januara do kraja avgusta, kamenjarke jarebice, od januara do kraja avgusta, zečeve od druge polovine januara do polovine septembra, srndaći od januara do aprila i u decembru i srne prvih devet meseci i u decembru. U ostalom vremenu u toku godine lov je bio slobodan.

Da se lovu i poštovanju propisa u ovoj oblasti pridavao veliki značaj svedoče uputstva, odnosno saveti, po nekima i "deset lovačkih zapovesti", kojih su lovci morali da se pridržavaju.
Saveti su štampani na poleđini lovačke članske karte.

Kraljevina Jugoslavija, odnosno sreska Načelstva, pa i ono u Despotovcu, prema sačuvanim "dopuštenjima za lovljenje" iz 1938. godine, za koje je naplaćivano 50 dinara "u korist banovinskog lovačkog fonda" i uz upozorenje da "nema pravo lova u državnim šumama", na poleđini "dopuštenja za lovljenje" štampala je i uputstva lovcu.

"Lovac koji lovi na području banovina, mora pored oružnog lista - legitimacije i lovačke karte imati uza se i dopuštenje za lovljenje, koje mora na zahtev nadzornih organa pokazati".

Opšta upravna vlast prvog stepena oduzeće dopuštenje za lovljenje bez povratka naplaćene takse, ako sopstvenik izgubi pravo na lovačku kartu ili kad prestane biti član lovačkog udruženja organizovanog preko banovinskog saveza u središnjem savezu lovačkih udruženja.Sopstveniku je zabranjeno prodati ili drugom pozajmiti dopuštenje za lovljenje. Ako ko dopuštenje za lovljenje izgubi, dužan je u roku 8 dana prijaviti opštoj upravnoj vlasti prvog stepena, koja je dopuštenje za lovljenje izdala. Nakon proglašenja izgubljenog dopuštenja za lovljenje nevažećim izdaće se duplikat."

Prema pregledu Saveznih lovačkih udruženja, od 1. avgusta 1936 do 31. decembra 1937, Udruženje lovaca Despotovac po broju lovaca bilo je jedno od najbrojnijih u Srbiji. Naime, među 120 opština, sa 179 lovaca, isto toliko je imala i Jagodina, a Ćuprija 108, Svilajnac 95, a Paraćin 66, više organizovanih lovaca imali su jedino Niš (338), Beograd-Vračarsko (292), Kruševac (210), Kragujevac (274), Požarevac (211) i Gruža (183).