Lovačko udruženje "Gornja Resava" Despotovac

Dokumenta


AKTA  UDRUŽENJA

  STATUT LOVAČKOG UDRUŽENJA "GORNJA RESAVA" DESPOTOVAC

  PRAVILNIK O GAZDOVANJU LOVIŠTEM "DUBOVNICA"

 AKTA LOVAČKE KOMORE

 

   STATUT LOVAČKE KOMORE

   PRAVILNIK O NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U LOVSTVU

  PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU LOVNIH RADNIKA

  PROCEDURA IZDAVANJA SLUŽBENE OZNAKE (ZNAČKE) LOVOČUVARA

  PROCEDURA IZDAVANJA SLUŽBENOG ORUŽJA ZA LOVOČUVARSKU I STRUČNU SLUŽBU

  MIŠLJENJE POVODOM PROCEDURE ZA IZDAVANJE SLUŽBENOG ORUŽJA LOVOČUVARIMA

  POTVRDA O IZDATOM SLUŽBENOM ORUŽJU LICIMA KOJA OVAVLJAJU POSLOVE LOVOČUVARSKE I STRUČNE SLUŽBE

  PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE

  ZAHTEV ZA UČLANJENJE

  ODLUKA O VISINI ČLANARINE

  ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCI ZA 2014.GODINU

  JAVNI POZIV ZA PRIJEM U ČLANSTVO

  OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ KONSTITUTIVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE

  PROCEDURA ZA IZDAVANJE LICENCI

 ZAKONSKA AKTA

 

  ZAKON O UDRUŽENJIMA

  ZAKON O DIVLJAČI I LOVSTVU

  ZAKON O DOBROBITI ŽIVOTINJA

  ZAKON O VETERINARSTVU

  ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU

  ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE

  ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE

  UREDBA O USTANOVLJENJU LOVNIH PODRUČJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

  ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI

 PRAVILNICI

 

  PRAVILNIK O LOVAČKOM ISPITU

  PRAVILNIK O MERAMA BEZBEDNOSTI U LOVIŠTU

PRAVILNIK O NAČINU USTANOVLJAVANJA LOVNOG PODRUČJA I LOVIŠTA, USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE LOVNOG GAZDOVANJA, POSTUPKU SPROVOĐENJA JAVNOG OGLASA, POSTUPKU ZA DAVANJE I ODUZIMANJE PRAVA NA GAZDOVANJE LOVIŠTEM, SADRŽINI UGOVORA, UTVRĐIVANJU VISINE ODGOVARAJUĆIH GARANCIJA KOJE JE DUŽNO DA OBEZBEDI PRAVNO LICE PRE ZAKLJUČIVANJA UGOVORA, KAO I USLOVIMA I NAČINU ZA DAVANJE LOVNOG REVIRA U ZAKUP

  PRAVILNIK O NAČINU OBELEŽAVANJA, ODNOSNO OZNAČAVANJA GRANICA I LOVNO-TEHNIČKIH OBJEKATA U LOVIŠTU

  PRAVILNIK O LOVAČKIM PSIMA

  PRAVILNIK O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI

  PRAVILNIK O MERAMA ZA SPREČAVANJE ŠTETE OD DIVLJAČI I ŠTETE NA DIVLJAČI I POSTUPKU I NAČINU UTVRĐIVANJA ŠTETE

  PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STAVLJANJE U PROMET I NAČINU OBELEŽAVANJA ULOVLJENE DIVLJAČI I TROFEJA DIVLJAČI, KAO I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE

  PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA STAVLJANJE U PROMET I NAČINU OBELEŽAVANJA ULOVLJENE DIVLJAČI I TROFEJA DIVLJAČI, KAO I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE 2012.

  PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA STAVLJANJE U PROMET I NAČINU OBELEŽAVANJA ULOVLJENE DIVLJAČI I TROFEJA DIVLJAČI, KAO I O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE 2013.

  PRAVILNIK O NAČINU ORGANIZOVANJA STRUČNE SLUŽBE ZA GAZDOVANJE LOVIŠTEM

  PRAVILNIK O LOVOČUVARSKOJ SLUŽBI

  PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA U LOVSTVU

  PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA U LOVSTVU

  PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ORGANIZOVANJA LOVA, IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA LOVNE KARTE, IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA DOZVOLE ZA LOV KRUPNE DIVLJAČI I DOZVOLE ZA LOV SITNE DIVLJAČI, KAO I IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA IZVEŠTAJA O IZVRŠENOM LOVU

  PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE I SLUŽBENE ZNAČKE LOVNOG INSPEKTORA, KAO I O NAČINU KORIŠĆENJA ZAŠTITNE OPREME LOVNOG INSPEKTORA

  PRAVILNIK O KATASTRU LOVIŠTA I CENTRALNOJ BAZI PODATAKA

  UPUTSTVO ZA IZRAČUNAVANJE BROJNOSTI DIVLJAČI NA OSNOVU IZVRŠENOG BROJANJA NA PRIMERNIM POVRŠINAMALOVAČKA ZAKLETVA


Zaklinjem se,

da ću poštovati načela i odluke Kodeksa lovaca Srbije, i po njima se upravljati u životu, sve dok budem imao čast da budem lovac.

Poštovaću prirodu i divljač.

Loviću zakonito, lovački ispravno i sam ću sebe kontrolisati, da uvek činim tako.

Poštovaću odluke lovačke organizacije.

Trudiću se da doprinesem ugledu lovstva.

Negovaću lovačko drugarstvo.

Poštovaću iskusne i ugledne lovce i uvažavati njihove savete.

Svoja znanja i iskustvo prenosiću mlađim lovcima.

Čuvaću čast i dostojanstvo lovstva i plemenitu lovačku tradiciju.

 


 

 

10 LOVAČKIH ZAPOVESTI
 

1. Pravi lovac može da bude samo ispravan i pošten čovek.

2. Pravi lovac, pre svega, mora da bude dobar drug.

3. Ispunjava sve zakonske propise i ne dozvoljava nikome da lovi bez isprave.

4. Čuvaj lov i nedozvoljavaj da se lovi u nevreme, greh je ubiti kada je vreme plođenju i kada korisna divljač ima male šanse.

5. Utamanjuj štetočine, jer se tako najbolje odužuješ zemlji na kojoj loviš i od svoga zadovoljstva činiš opštu korist.

6. Ne pucaj nikad kad ti pred očima nije čist vidik, da si siguran da nećeš načiniti nesreću.

7. Neka ti je uvek ispravno oružije i municija, jer svaka nemarnost može da bude kobna i za Tebe i za onog do Tebe.

8. Pušku nosi oprezno, da ti cev uvek gleda u nebo ili zemlju.

9. Ne otimaj lov drugome i ne pucaj ispred drugog.

10. Ne ubij suviše, ubij na mrtvo.

     

LOVAČKA MOLITVA


Jesam. I moja puška i moj pas.


Lovac sam.


Al' pravičan kao što Plakida bejaše čuvši glas gospodnji Isusa Hrista, i posta Evstatije.


Sačuvaj me Gospode Bože iskušenja i u pravdi održi me da se po zapovestima tvojim vladam i podari mi plen koji mi uistinu pripada.


Poštujući Tebe, poštujem i Tvoje darove što NjV Priroda ima, a zavet Gospodu da ne skrnavim delo božjih ruku dajem i molim
za moju pušku i mog psa.

 

AMIN