Lovačko udruženje "Gornja Resava" Despotovac

BILTEN - 11.februar 2016.godine


LU “Gornja Resava“ Despotovac
Del.Br.18/16
Dana : 11.02.2016 god.

B I L T E N

Na sednici Upravnog odbora LU “Gornja Resava“ Despotovac, koja je održana dana 10.02.2016 godine u Despotovcu donete su sledeće:

O D L U K E


1. Predsednik LU “Gornja Resava“ Despotovac upoznao je sve članove Upravnog odbora sa Odlukama koje su donete na sednici Pomoravskog okruga održanog u Jagodini.

2. Doneta je odluka o sklapanju Ugovora za program „Lovci“ sa mesečnom nadoknadom od 2.000,00 dinara.

3. Izabran je Organizacini odbor za održavanje centralne lovačke zabave koji čine članovi Upravnog odbora, a predsednik istog je Vladan Bogosavljević iz Lipovice.

4. Lovačka zabava održaće se dana 05.03.2016 godine u motelu „Kruna“ sa početkom u 18.00 h , cena ulaznice je 2.000,00 dinara .

5. Upravnik lovišta „Dubovnica“ izvestio je članove Upravnog odbora o tome da je u toku ove lovne godine ispunjen plan odstrela divlje svinje i da će se naredne lovne godine izvršiti izmena i dopuna odstrela iste u Lovnoj osnovi i Godišnjem Planu Gazdovanja lovšitem.

6. Doneta je odluka da knjigovodstvena agencija „Videokom“ iz Despotovca sačini i dostavi Ugovor na razmatranje Upravnom odboru koji će biti sklopljen između LU “Gornja Resava“ Despotovac i knjigovodstvene agencije „Videokom“ Despotovac.

7. Knjigovodstvena agencija „Videokom“ dostavila je članovima Upravnog odbora predlog Finansijskog plana za lovnu 2016/2017 godinu stim da visina lovačke članarine iznosi 12.000,00 dinara .

8. Upravni odbor je predložio da se redovno zasedanje Skupštine LU “Gornja Resava“ Despotovac održi dana 26.02.2016 godine.

9. Pročitan je i dat na razmatranje Verifikacionoj komisiji Zahtev lovačke sekcije Zlatovo za povećanje broja članova u Skupštinu LU, kao i Zahtev iste za dodelu finansijskih sredstava u iznosu od 70.000,00 dinara za potrebe izgradnje lovačkog Doma u Zlatovu.

10. Predsednik LU pročitao je Zapisnik o nastaloj šteti od divljači na vozilu Đorđević Igora iz Beljajke .


U Despotovcu                                                                                          Predsednik Udruženja
11.02.2016 godine                                                                                          Dragan Ilić s.r.